Mathematical analysis. Newton-Leibnitz formula.

Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x
information icon88956823
video icon35.24s
release iconAutorização de Modelo